Årsmöteshandlingar 2015

Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

Årsmöte torsdag den 17 mars 2016

Dagordning årsmötet

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse

Verksamhetsplan och Budget


Dagordning till årsmötet för Kulturcentrum Hölö Kyrkskola den 17 mars 2016

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.
 9. Fastställande av balans och resultaträkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Verksamhetsplan och budget för 2016
 12. Val av kassör för en tid av 2 år.
 13. Val av en styrelseledamot för en tid av 2 år.
 14. Val av 3 styrelsesuppleanter för en tid av 1år
 15. Val av 2 revisorer samt en suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Medlemsavgifter.
 18. Val av valberedning.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för föreningen Kulturcentrum Hölö Kyrkskola (KHK) 2015

Föreningen har sedan årsmötet 2015 bestått av:

Styrelse

Ordförande Bo Ohlson, vice ordf. Bodil Holm-Eklund, kassör Lars-Gunnar Thor, ledamöter Kerstin Öhrner och Börje Andersson. Suppleanter Lena Hansjons, Agneta Flock (sekreterare) och Ägid Ortler (ansvarig hemsidan) Adjungerad Ansa Borin (bokningsansvarig)

Revisorer:

Tage Gripenstam och Eva Molnar revisorsuppleant Tomas Flock

Valberedning:

Kerstin Öhrner, Louise Thor och Söve Åkerlund.

Styrelsen har under året haft 11 möten utöver det konstituerande.

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 2 föreningar samt 64 enskilda medlemmar.

Enligt avtal med kommunen ska föreningen driva verksamhet i de av kommundelen förhyrda lokalerna. Föreningen ansvarar för inre skötsel i dessa och erhåller som motprestation intäkterna från uthyrningen av dessa lokaler

Filmklubben

Tillsammans med Svenska kyrkan/Hölö Mörkö församling och ABF har föreningen startat en filmklubb som i slutet av 2015 hade 64 medlemmar. Medlemskap i filmklubben kostar 50 kr per år och berättigar samtidigt till enskilt medlemskap i Kulturcentrum

Under året har följande filmer visats

Philomena 29 januari

The lunchbox 26 februari

Ida 26 mars

The grand Budapest hotel 23 april

Tusen bitar 22 oktober

The king´s speech 26 november

Arbetsgrupper finns för ett antal ansvarsområden. De viktigaste är:

Butiken som varje helg har bemannats av de ansvariga för butiken

-Cafégruppen består av Hembygdsföreningen och Konst o Hanverksföreningen som delat på ansvaret och bemannat cafét varannan helg alla helger utom under julen. Under tre veckor i juli var kaféet öppet tre veckor med hjälp av två sommarpraktikanter.

-Utställningsgruppen som består av Ansa Borin, Marianne Kube, Åsa Lowden-Kästel och Karin Magnusson har arrangerat ett antal utställningar under året.

Kaféet

Naturfoto Petter Rydbäck 17-25 jan .

Jag måste rita. Marianne Kube. 26 jan -29 mars

Våra barn Ansa Borin 19 maj – 1nov

Galgarna som kom ut ur garderoben 7 nov –

Oturens konsekvenser, om äkta mödrar och oäkta barn” föredrag Ansa Borin 25 o 29/10

Gula salen

Vår salong SKHF Medlemsutställning 3-6 apr 

Naket Marianne Kube 18 apr -3 maj 

Textil och måleri Rogalski och Gustavsson 14-24 maj

Harpor . Konsert .konstutställning. 30-31 maj 

Naturens ansikte Lise Devrient 6-21 juni

Återbruk 1-29 juli

Mail-art Rudiger Mattes 1-9 aug 

Måleri och keramik. Gull-Britt Olsson 22-30 aug.

Järna konstrunda SKHF cirklar 3-4 okt 

HBF visade ett bildspel

Lapptäcken Annika Süding, Marianne Granat 10-18 okt

Fullrulle Spinngruppen 24-31. Okt

Textil .måleri , keramik Gisela Tingström, Nina Erro  , Sonja Feltenius

Hembygdsföreningen har haft egna utställningar

I Delblancs fotspår 9 maj


Hembygdsföreningen 40 års jubileum Lokalhistoria – fotoutställning o tävling 6-7 sept

Utöver utställningsgruppens arrangemang har Kaféet, Gula salen och Blå salen varit uthyrda till ett antal andra aktiviteter

-Kommundelsnämnden

-Kören Con Forte som övar en gång per vecka

-Spinnverkstan som arrangerade Full Rulle under höstlovet

-Spinnverkstan som tillsammans med Allmogefårföreningen hade 2 ulldagar i maj

-Tavelloppis 28-29 mars

-Årsmöten HBF och KHK

-Julfest HBF

Blå salen

Har varit sparsamt uthyrd. Det är främst Hembygdsföreningen som har hyrt lokalen.

10 styrelsemöten, 4 öppna hus, 6 Hölö cirklar, 8 mörköcirklar samt en skolfotokväll och en kväll med utbildning i ett fotodataprogram.

Studier

Föreningen har ett samarbetsavtal med ABF. Tillsammans med Konst och Hantverksföreningen(SKHF) och ABF har ett antal studiecirklar startats.

Knyppling

Måndagar kl 09.30 – 12.00 10 ggr start 13/4

Lena Ekman-Perén 

Återbruk

Måndagar kl 18.00 – 21.00 med start 12/1 

Bodil Holm-Eklund och Lena Ekman Petrén

Lappteknik

Lör – sön 11 – 12/4

Bodil Holm-Eklund och Lena Ekman Petrén

Tvåändsstickning 

Ons 5 ggr med start 4/2

Marianne Särkinen 

Knyppling
Måndagar kl 09.30 – 12.00 10ggr start den 31 augusti

Göra skålar av papper

Vi träffas onsdagar kl 13.30 – 16.30 start den 22 april

Luffarslöjd

Lördag – sönd 17-18/10 Åsa Sand

Återbruk

Måndagar kl 18.00 – 21.00 start 24 augusti

Bodil Holm-Eklund på tfn 070 36 68 509

Lena Ekman-Petrén på tfn 073 62 85 180.

Lappteknik

Torsdagar kl 09.30 – 12.00 med start

den 27 augusti

Bodil Holm-Eklund tfn 070 36 68 509 eller

Lena Ekman-Petrén tfn 073 62 85 180.

Tygtryck och broderi

Kursen genomfördes lördag och söndag den 28 – 29 mars.

Lappteknik fortsättning

Kursen genomfördes lördag och söndag den 9 – 10 maj.

Kurs i tvåändsstickning

Onsdagar mellan kl 18.00 – 21.30 med start den 30/9

Kursledare är Marianne Särkinen.tfn 070 571 69 89. Anmälan till Bodil Holm-Eklund tfn 070 36 68 509.

Korgflätning

Genomfördes 14-15 mars

Sticka efter mönster

Lördag och söndag den 10 – 11/10 mellan kl 09.00 – 16.30.

Kursledare är Marianne Särkinen. tfn 070 571 69 89. Anmälan till Bodil Holm-Eklund tfn 070 36 68 509.

Gjuta betong

Genomfördes 6-7 juni

Svart och vitt

Teckning och experiment med svart vitt material. 3 träffar med start den 9 april

Kroki

Torsdagar 18.00 – 20.00 med start den 17 september

och håller på 3 ggr.

Kursledare är Marianne Kube. 076 26 36 749.

Prova på olika tekniker

Onsdagar 18.00 – 21.00 med start den 26/8 5 ggr.

Lena Ekman-Petrén på tfn 073 62 85 180 eller

Bodil Holm-Eklund på tfn 070 36 68 509.

Spinnverkstad

Alla välkomna Tisdagar mellan kl 17.30 och 20.00.

Lena Hansjons på tfn 070 535 83 21 eller

Elisabeth Ydrén på tfn 08 551 511 06.

Konstgrupp

Onsdagar 26/10-9/12 med Karin Magnusson

Slutord

2015 har varit det första verksamhetsåret för föreningen. Som framgår av sammanställningen bedrivs den största delen av verksamheten av de medlemmar som även är hyresgäster i lokalerna. Förutom SKHF och Hembygdsföreningen förtjänas även Adrian Miranda som tillverkar harpor nämnas. Adrian har medverkat i olika arrangemang.

Styrelsens förhoppning är att föreningen under det kommande året skall fortsätta växa och kunna erbjuda en rik kulturell verksamhet i Hölö Mörkö med omnejd. För att det ska bli möjligt och vi ska kunna trygga verksamheten måste vi få fasta hyresgäster till fler lokaler. För närvarande saknas fasta hyresgäster till Blå salen, f.d. lärarbostaden, vindslokalen (spinnverkstan) samt lokalen i anslutning till kaféet.

Till alla det som deltagit i verksamheten vill styrelsen rikta ett varmt tack.

Hölö den 18 februari 2016

 

BalansrapportKulturcentrum Hôlô Kyrkskola

Perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 Belopp KrDatum 16-01-25 Sida 1

Kundfordringar
1510 Kundfordringar 0,00 3 900,00 3 900,00
Summa kundfordringar

Kassa och bank

0,00 3 900,00 3 900,00
1910 Kassa 0,00 865,00

865,00

1940 Ôvriga bankkonton 0,00 34 794,00

34 794,00

Summa kassa och bank 0,00 35 659,00

35 659,00

SUMMA TILLGANGAR

Leverantôrsskulder & ôvriga

0,00 39 559,00

39 559,00

2440 Leverantôrsskulder 0,00 -428,00

-428,00

Summa Leverantôrsskulder

Uppl kostn & fòrutbet intàkter

0,00 -428,00

-428,00

2900 Ôvriga skulder 0,00 -450,00

-450, OO

Summa Uppl kostn & fôrutb int 0,00 -450,00 -450,
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 0,00 -878,00

-878,00

Berâknat resultat 0,00 38 681 38 681

Verifikationsnummer: 1 – 105

ResultatrapportKulturcentrum Hölö Kyrkskola

Perioden 2015-01-01 – 2015-12-31Datum 16-01-25 Sida 1

Huvudintäkter
3110 Hyra gula salen 21 100,00 28,9 21 100,00 28,9
3120 Hyra blå salen 2 150,00 2,9 2 150,00

2,9

3130 Hyra kafé 1 850,00 2,5 1 850,00

2,5

3140 Hyra butik 575,00 0,8 575,00

0,8

Summa Huvudintäkter

Fakturerade kostnader

25 675,00 35,1 25 675,00 35,1
3510 ABF ersättning 3 719,00 5,1 3 719,00 5,1
3520 Fakturerade kortidshyra 19 ooo,oo 26,0 19 ooo,oo 26,0
Summa Fakturerade kostnader

Rörelsens sidointäkter

22 719,00 31,1 22 719,00 31,1
3740 Öresutjämning

0,25

0,25

oto

3910 Medlemmar filmklubben 3 ooo,oo 4,1 3 ooo,oo

4,1

3940 Medlemsavgift 1 200,00 1,6 1 200,00

1,6

3945 Kafé filmkväll 465,00 0,6 465,00
3980 Erhållna bidrag 20 ooo,oo 27,4 20 ooo,oo 27 , 4
Summa sidointäkter 24 665,25 33,8 24 665,25 33,8
Summa intäkter

Inköp av varor och material

73 05925 100,0 73 05925

100,0

4010 DVD Film -1 250,00 -1,7 -1 250,00
Summa Inköp av varor och mtrl. -1 250,00 -1,7 -1 250,00

-1,7

5410 Förbrukninginventarie -2 776,25 -3,8 -2 776,25

-3,8

5510 Reparationer

Reklam och PR

-428,00 -0,6 -428,00 -0,6
5910 Annonser -7 175,00 -9,8 -7 175,00 -9,8
5920 Brochyrer -2 694,00 -3,7 -2 694,00 -3,7
5925 Vägskylt -8 250,00 -11,3 -8 250,00

-11,3

5930 Film licens -2 469,00 -3,4 -2 469,00 -3,4
Reklam och PR -20 588,00 -28,2 -20 588,00

-28,2

6050 Div Övriga kostnader -1 733,00 -1 733,00 -2,4
6110 Kontorsmaterial

Post och tele

-558,00 -0,8 -558,00

-0,8

6220 Porto -70,00 -0,1 -70,00

-0,1

Post och tele -70,00 -0,1 -70,00
6570 Bankavgift

Övriga externa kostnader

-1 53400 -2,1 -1 534,00

-2,1

6910 Årsavgift miljökontoret -5 339,00 -7,3 -5 339 00

-5 339100

-7,3

-7,3

Övriga externa kostnader

Finansiella intäkt/kostn

-5 339,00 -7,3

-0,1

8410 Räntekostnader för skulder -102.00 -0.1 -102,00

-102,00

-0,1

Summa Finansiella intäkt/kostn -102,00
Beräknat resultat 38 681 52,9 38 681,00 52.9

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Kulturcentrum Hölö Kyrkskola med organisationsnummer 802490-3505 räkenskaper för tiden 20150101 – 20151231 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt vår mening inte någon anledning till anmärkning, varför vi föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Hölö-Mörkö den 20160229

Tage GripenstamEva Molnar

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2016

 • Stötta och underlätta arbetsgruppernas samarbete
 • Hålla hemsidan aktuell tillsammans med Gidde
 • Underlätta administrationen av kulturverksamhet och studiecirklar gentemot ABF
 • Utveckla arbetet med filmklubben.
 • Sprida kunskap om Kulturcentrum genom Facebook, hemsidan och andra medier för att bland annat öka uthyrning och cafébesöken
 • Bredda medlemsunderlaget till fler föreningar och enskilda medlemmar.
 • Samarbeta med kommunen om hyresvillkor
 • Utveckla hantverksboden tillsammans med ansvariga för butiken
 • Göra klart en lekstuga för barn
 • Bilda en arbetsgrupp för att förbättra utemiljön
 • Utveckla utställningsverksamheten tillsammans med utställningsgruppen.
 • Utveckla och underlätta studieverksamheten tillsammans med SKHF och ABF.
 • Verka för att fler lokaler hyrs ut.
Kulturcentrum Hölö Kyrkskola
Budget 2016
Inkomster
Bidrag
Hyresintäkter 2016 25 000 kr
Medlemsavgifter föreningar 2 000 kr
Medlemsavgifter enskilda 2 500 kr
Summa inkomster 29 500 kr
Utgifter
Miljöavgift köket 3 500 kr

Swedish film

3 500 kr
Annons Gröna Kusten 3 000 kr
Förbrukningsmaterial 6 000 kr
Marknadsföring 8 000 kr
Övriga kostnader 5 500 kr
Årets resultat
 • 0 kr
Summa utgifter 29 500 kr

Caféet öppet söndagar 11-15